మాతృసన్నిధి

30

Weight 220 g
Book Author

Pages

280

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-89-9

Availability


+ -

Share it:
శ్రీ శారదామాత సంభాషణలు – సందేహాలకు సమాధానాలు
మాతృదేవి శ్రీశారదాదేవి భక్తులు, సాధువులు, మహాపురుషులు, బంధువర్గ సమక్షంలో చేసిన ప్రసంగాల సంగ్రహమే ఈ ‘మాతృసన్నిధి’ గ్రంథం. శారదామాత ఎన్నో జటిలమైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తేలికగా అందరకూ అర్థమయ్యే విధంగా సంభాషణ రూపేణా తెలియజేశారు.
Weight 220 g
Book Author

Pages

280

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-89-9

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మాతృసన్నిధి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,